Technika Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep internetowy » Regulamin Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
   BRELOKI (18)
   MODELE SAMOLOTÓW (25)
   OTWIERACZ DO LISTÓW (1)
   PINSY (48)Nowości
Model samolotu - odrzutowy poddźwiękowy bombowiec strategiczny Vulcan
Model samolotu - odrzutowy poddźwiękowy bombowiec strategiczny Vulcan
19,90zł
Wyszukiwanie
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
 


Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
§ 1. [Zastosowanie]
 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych między Technika/Aerotechnika Jerzy Domicz ("Sprzedający") z siedzibą i adresem w Poznaniu (61-315), przy ul. Pokrzywno 8, NIP: 782 000 08 18, REGON: 008243937, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod numerem 02828/89.
 2. O ile co innego nie wynika z kontekstu, terminy wyróżnione wielkimi literami w tekście niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego mieć będą następujące znaczenie:
  1. "Towary" oznaczają produkty sprzedawane przez Sprzedającego w zakresie jego przedmiotu działalności, których szczegółowe wskazanie wraz ze specyfikacjami technicznymi znajduje się na Stronie Internetowej Sprzedającego,
  2. "Regulamin" oznacza niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego,
  3. "Strona Internetowa" oznacza www.domicz.com.pl/sklep/
  4. "Klient" lub "Klienci" oznacza podmioty zamierzające dokonać zakupu Towarów od Sprzedającego za pośrednictwem Strony Internetowej lub podmioty które dokonały już zakupu w ten sposób,
  5. "Zamówienie" oznacza złożoną Sprzedającemu przez Klienta ofertę zakupu Towarów poprzez wypełnienie formularza zamówienia na Stronie Internetowej,
  6. "Dni Robocze" - oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 3. Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z Klientami będącymi podmiotami gospodarczymi jak również z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej. W wypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Regulamin stosuje się z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumenta. W szczególności do konsumentów nie stosuje się postanowień § 3 ust. 3, § 4 ust. 3, § 6 ust. 2, § 7 ust. 14 oraz § 9 ust. 1 i 5 Regulaminu.
§ 2. [Zawarcie umowy]
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej stanowi złożenie oferty przez w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu.
§ 3. [Zamówienie]
 1. Zamówienia będą składane Sprzedającemu przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza Zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej.
 2. W przypadku skutecznego doręczenia Sprzedającemu złożonego Zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie doręczenia Zamówienia.
 3. Sprzedający w terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania Zamówienia ma prawo zmienić warunki Zamówienia określone przez Klienta poprzez przekazanie Klientowi informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku sprzedaż Towarów nastąpi zgodnie ze zmienionymi przez Sprzedającego warunkami Zamówienia, chyba, że Klient w terminie 7 dni od dnia otrzymania zmienionego przez Sprzedającego Zamówienia sprzeciwi się tym zmianom przedstawiając jednocześnie zmienione Zamówienie. Sprzeciw Klienta w zakresie zmiany przez Sprzedającego warunków Zamówienia upoważnia Sprzedającego do odmowy przyjęcia Zamówienia Klienta na te Towary.
 4. Każde Zamówienie Klienta musi zostać potwierdzone przez Sprzedającego jako przyjęte do realizacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie realizacji zamówienia może nastąpić przez przystąpienie do jego realizacji.
 5. Zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji w przypadku gdy Sprzedający nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji w ciągu 4 Dni Roboczych od daty potwierdzenia jego otrzymania.
§4. [Realizacja zamówienia]
 1. Sprzedający realizuje zamówienie w oparciu o informacje podane przez Klienta w Zamówieniu.
 2. O ile strony nie uzgodnią inaczej, realizacja Zamówienia nastąpi w terminie nie krótszym niż 3 Dni Robocze od daty potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienie w realizacji Zamówienia lub dostarczenia Klientowi Towaru, spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedającego, w szczególności w wypadku: strajku, nadzwyczajnych środków podjętych przez rząd, trudności transportowych, opóźnionych, wadliwych lub niekompletnych dostaw materiałów zamówionych u poddostawcy lub producenta, przerw w dostawie energii elektrycznej lub podobnych utrudnień, pożaru lub wypadków u Sprzedającego lub u poddostawców czy producentów oraz innej siły wyższej.
 4. W razie przemijającej przeszkody lub całkowitej niemożliwości realizacji Zamówienia, Sprzedający zawiadamia o tym Klienta w formie wiadomości poczty elektronicznej. W wypadku otrzymania takiego zawiadomienia Klient może niezwłocznie odstąpić od umowy lub uzgodnić inny, dogodny dla obu stron, termin realizacji Zamówienia.
 5. O odmowie realizacji Zamówienia, wstrzymaniu wysyłki lub wydania Towaru, Sprzedający poinformuje Klienta w formie wiadomości poczty elektronicznej.
§ 5. [Odbiór, dostawa]
 1. Sprzedający dostarczy Towar do miejsca dostarczenia Towaru określonego w Zamówieniu położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami.
 2. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru w treści Zamówienia.
 3. W przypadku wyboru opcji "odbiór własny" Klient jest zobowiązany do odbioru Towaru własnym staraniem i na własny koszt w miejscu wskazanym w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji Zamówieniu, którym może być sklep lub magazyn Sprzedającego. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 7 Dni Roboczych następujących po określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia terminie realizacji zamówienia.
 4. W przypadku wyboru opcji "dostawa" przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na miejsce wskazane przez Klienta za dodatkową opłatą, doliczoną do ceny Towaru oraz wskazaną w potwierdzonym Zamówieniu, a która obejmować będzie koszty związane z wydaniem i odbiorem towaru, w szczególności koszty opakowania ponadstandardowego, ubezpieczenia Towaru na czas przewozu, koszty transportu Towaru, w tym załadunku i wyładunku towaru.
 5. Dostawa, o której mowa w ustępie poprzedzającym zostanie dokonana za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego.
 6. Klient ponosi całkowite ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem Towaru od momentu jego wydania przez Sprzedającego tj. od chwili wydania Towaru Klientowi w miejscu wskazanym w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji Zamówienia lub z chwilą przekazania Towaru przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi Towaru do miejsca wskazanego w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji Zamówienia. Sprzedający nie odpowiada za ubytki, utratę lub zniszczenia Towaru powstałe od chwili wydania Towaru z magazynu Sprzedającego.
 7. Domniemywa się, iż osoba odbierająca Towar w imieniu Klienta posiada stosowne umocowanie do dokonania tej czynności. Klient zobowiązuje się każdorazowo upoważnić swego przedstawiciela odbierającego Towar zarówno do czynności odbioru, jak i do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie.
§ 6. [Zawiadomienie o wadach]
 1. Po odbiorze Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania Towaru pod kątem zgodności z Zamówieniem.
 2. W momencie odbioru Towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić Towar pod względem ilościowym. Odbiór Towaru bez zastrzeżeń oznacza jego prawidłowe dostarczenie przez Sprzedającego. Po dokonaniu odbioru Towaru bez zastrzeżeń Klienta, reklamacje co do ilości Towaru nie będą uwzględniane.
 3. Klient jest obowiązany do zbadania Towaru w chwili jego odebrania, w tym do sprawdzenia czy Towar posiada wszelkie cechy zgodne z Zamówieniem, czy jest kompletny, czy posiada wszelkie części składowe oraz dokumentację.
§ 7. [Gwarancja]
 1. Sprzedający udziela Klientowi gwarancji jakości na zakupione Towary na warunkach określonych poniżej.
 2. Czas trwania gwarancji wynosi 12 miesięcy.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z gwarancji tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyn tkwiących w Towarze.
 4. Zgłoszenie wad następować będzie przez Klienta w okresie gwarancji, na piśmie za pomocą listu poleconego, w terminie nie później niż 14 dni od daty wystąpienia wady.
 5. Wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia wady Towaru oraz wadliwego Towaru, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 6. Zgłoszenie wad winno zawierać:
  1. dokładny opis wady Towaru wraz z opisem sytuacji, w której wada występuje
  2. dołączony oryginał dokumentu potwierdzającego odbiór Towaru przez Klienta
  3. dołączony oryginał dokumentu potwierdzającego sprzedaż Towaru.
 7. Wadliwy Towar Klient jest zobowiązany dostarczyć wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności opakowaniem oraz załączoną do Towaru dokumentacją.
 8. O uznaniu zasadności zgłoszenia lub odmowie uznania zasadności zgłoszenia Sprzedający zawiadamia Klienta w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru. W przypadku uznania zgłoszenia na zasadne, Sprzedający usunie istniejące w Towarze wady poprzez naprawę lub wymianę wadliwego elementu.
 9. Sprzedający podejmie działania mające na celu usunięcie wad w terminie 14 dni od daty uznania przez Sprzedającego zgłoszenia wad za zasadne.
 10. Jeżeli zgłoszenie okaże się bezzasadne, Sprzedający obciąży Klienta kosztami poniesionymi w związku z takim zgłoszeniem, w tym kosztów związanych z diagnostyką i ekspertyzą w zakresie wad Towaru.
 11. Wady usuwane będą przez Sprzedającego bezpłatnie pod warunkiem zgłoszenia w okresie trwania gwarancji oraz pod warunkiem zgłoszenia wystąpienia wady w terminie określonym w ust. 4 powyżej.
 12. Sprzedający może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej w szczególności gdy:
  • płatność za Towar nie została całkowicie dokonana,
  • dokonano zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany Towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Sprzedający,
  • towar był naprawiany z pominięciem Sprzedającego,
  • towar był używany do celów, do których nie jest przeznaczony
  • wymiany wymagają elementy podlegające zużyciu w trakcie eksploatacji.
 13. Kupujący traci wszelkie prawa gwarancyjne w przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych.
 14. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta z tytułu rękojmi jest wyłączona. Postanowienie to nie uchybia bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności przepisom ustawy o sprzedaży konsumenckiej dotyczącym uprawnień konsumenta na wypadek niezgodności towaru z umową.
§ 8. [Warunki płatności]
 1. Płatność za Towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  1. płatność w EURO - przed wydaniem Towaru Klientowi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie O. w Poznaniu, 33 1750 1019 0000 0000 0707 5626 Nr SWIFT: RCBWPLPW,
  2. płatność w PLN - przed wydaniem Towaru Klientowi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: Bank Pocztowy SA O/Okr. w Poznaniu, 41 1320 1016 2121 0925 2000 0004,
  3. gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta we własnym zakresie u sprzedającego,
  4. gotówką za pobraniem do rąk przewoźnika (kuriera) w przypadku dostawy za jego pośrednictwem.
 2. Sprzedający może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego jako przyjęte do realizacji i spełnieniu wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 3. Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącania swych należności w stosunku do Sprzedającego. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Klientowi w stosunku do Sprzedającego na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedającego udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 9. [Postanowienia końcowe]
 1. Prawem właściwym dla umów zawartych w sposób określony w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o zmianie: adresu siedziby, adresu mailowego oraz innych danych kontaktowych podanych w zamówieniu. Zaniedbanie wskazanego powyżej obowiązku spowoduje, że wszelką korespondencję dokonaną na adres wskazany uprzednio uznaje się za skutecznie dostarczoną.
 3. Klient jest zobligowany do zapewnienia sprawności wskazanej skrzynki pocztowej od momentu złożenia zamówienia do ostatecznego zrealizowania zamówienia.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do umowy także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony nie postanowią inaczej.
 5. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy, jest rzeczowo właściwy Sąd powszechny dla miasta Poznania.
Kontynuuj
Koszyk
...jest pusty
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Zapomniałeś hasła?


Nowe konto
Języki
Polski English
Waluty
Copyright © 2010 Domicz